Postani Član

HUK

Osnovne odredbe o članstvu:

Član Humanitarng Udruženja “Konoplja” (u daljem tekstu: „HUK“) može postati svako pravno lice ili punoletno fizičko lice koje prihvata ciljeve HUKa, način ostvarivanja tih ciljeva. Pravno lice kao člana HUKa predstavlja jedan ovlašćeni predstavnik.

Prijem u člansto i istupanje

Članstvo HUKa može prestati zbog nepoštovanja odredaba Statuta HUKa ili narušavanja ugleda HUKa. Odluku o prestanku članstva donosi rukovodstvo Udruženja HUKa, na obrazloženi predlog nekog od članova.

Član HUKa je dužan:

 • da u skladu sa interesovanjema učestvuje u aktivnostima HUKa;
 • da prihvaćene zadatke obavlja savesno i u skladu sa najvišim stepenom profesionalnog bontona;
 • da poštuje Statut i druge akte HUKa;
 • da redovno plaća članarinu;

Kategorije članstva HUKa i visina godišnje članarine

 • Studenti, penzioneri, oboleli, nezaposlena fizička lica  – Godišnja članarina: 800 din
 • Zaposlena fizička lica  – Godišnja članarina: 1 600 din
 • Pravna lica po posevnom sporazumu – Godišnja članarina: Dogovor
 • Pravna lica sa 50 i više zaposlenih  – Godišnja članarina: 6 000 din.
 • Pravna lica manje od 50 zaposlenih  – Godišnja članarina: 3 000 din.

Uputstvo za uplatu članarine:

Članarina za HUK se uplaćuje pre prijema u članstvo i važi počevši od dana izvršene uplate.

Članarina se može uplaćivati:

 • Gotovinski – lično
 • Uplatom na dinarski račun – pravilno popunjenu priznanicu za uplatu pogledaj ovde.

Moguć je prijem i članova iz inostranstva ali to je dogovor vezanih za visinu ćlanarine i fun

Procedura za učlanjenje:

 Preuzeti formular PRISTUPNICE (ovde)!

Ispravno popunit PRISTUPNICU koju zajedno sa  potvrdom o uplati, ako ste student, penzioner, oboleli ili nezaposleno fizičko lice potrebn je kopija dokumenta koja dokazuje Vaš status. Prikupljena dokumenta dostaviti putem mail-a na adresu: huk.novisad@gmail.com .

Sledi upis lica u evidenciju članova i izdaje se članska karta sa Vašim brojem.