Pravilnik o uslovima za gajenje konoplje

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se:
1) sorta konoplje (Cannabis) koju je dozvoljeno gajiti;
2) uslovi koje mora ispunjavati pravno ili fizičko lice za dobijanje dozvole za gajenje konoplje;
3) način izdavanja i rok važenja dozvole, kao i troškovi izdavanja dozvole za gajenje konoplje (Cannabis);
4) ostali uslovi za dozvoljeno gajenje konoplje (Cannabis) u skladu sa zakonom.

 Član 2

Dozvoljeno je gajiti samo sorte konoplje koje pripadaju vrsti konoplje (Cannabis sativa L) koje su upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja i čiji je sadržaj supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola manji od 0,3%.

 Član 3

Uslov za dobijanje dozvole za gajenje konoplje radi proizvodnje vlakana, proizvodnje semena za ishranu životinja, prerade, ispitivanja kvaliteta semena, kao i njegovog prometa za pravno ili fizičko lice je da za setvu koristi seme konoplje koje proizvedeno, dorađeno, upakovano, deklarisano i obeleženo u skladu sa zakonom kojim se uređuje seme.
Uslov za dobijanje dozvole za gajenje konoplje radi proizvodnje semena za dalje razmnožavanje za pravno lice ili preduzetnika je da je upisano u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva u skladu sa zakonom kojim se uređuje seme.


Član 4

Dozvola za gajenje konoplje izdaje se na osnovu podnetog zahteva za izdavanje dozvole za gajenje konoplje (u daljem tekstu: zahtev) koji sadrži podatke i dokumentaciju iz čl. 5. i 6. ovog pravilnika.
Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, pre setve konoplje, a najkasnije do 30. aprila tekuće godine.


 Član 5

Zahtev sadrži:
1) naziv, sedište i matični broj pravnog lica ili preduzetnika iz rešenja o registraciji u Registar privrednih subjekata, odnosno ime, adresu fizičkog lica i jedinstveni matični broj građana i broj telefona za kontakt;
2) svrhu gajenja konoplje;
3) podatke o parceli (vlasništvo, osnov korišćenja, katastarska opština, potes, broj katastarske parcele i površina na kojoj se planira gajenje konoplje);
4) podatke o semenu konoplje koje će se koristiti za setvu (naziv sorte, kategorija i količina semena);
5) planirani datum setve i žetve;
6) izjavu podnosioca zahteva da je upoznat sa odredbama člana 87. Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (“Službeni glasnik RS”, broj 99/10);
7) datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva.


 Član 6

Pravno ili fizičko lice koje podnosi zahtev u svrhu proizvodnje vlakana, proizvodnje semena za ishranu životinja, prerade, ispitivanja kvaliteta semena, kao i njegovog prometa, uz zahtev dostavlja:

1) dokaz o osnovu korišćenja poljoprivrednog zemljišta (vlasnički list ili ugovor o zakupu zemljišta overen u sudu);
2) kopiju rešenja o registraciji u Registar privrednih subjekata kojim pravno lice ili preduzetnik dokazuje da je registrovano za obavljanje delatnosti 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica, 01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana ili 10.41 Proizvodnja ulja i masti;
3) ugovor o proizvodnji i otkupu konoplje koji je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice zaključilo s pravnim licem koje je registrovano za obavljanje delatnosti iz tačke 2) ovog stava, overen u sudu, kao i izvod o registrovanim podacima iz Registra privrednih subjekata kojim se dokazuje da je pravno lice sa kojim je zaključen ugovor o proizvodnji i otkupu konoplje registrovano za obavljanje delatnosti iz tačke 2) ovog stava, za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice koje konoplju gaji na osnovu ugovora;
4) dokaz da odgovorno lice u pravnom licu ili kod preduzetnika ili fizičko lice nije kažnjavano za krivična dela neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, neovlašćeno držanje opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga iz Krivičnog zakonika (“Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09, 111/09 i 121/12);
5) kopiju lične karte za odgovorno lice u pravnom licu ili kod preduzetnika ili za fizičko lice;
6) kopiju Deklaracije o kvalitetu semena uz otpremnicu;
7) kopiju računa o kupljenom semenu konoplje.

Pravno lice ili preduzetnik koji podnosi zahtev u svrhu proizvodnje semena za dalje razmnožavanje, uz zahtev dostavlja kopiju rešenja o upisu u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva.

 Član 7

Dozvola za gajenje konoplje važi jednu proizvodnu godinu i sadrži podatke iz člana 5. tač. 1)-5) ovog pravilnika.
Po primerak dozvole za gajenje konoplje dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.
Troškovi izdavanja dozvole za gajenje konoplje obuhvataju taksu za postupak po zahtevu i taksu za izdavanje rešenja, odnosno dozvole za gajenje konoplje koje su propisane zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Član 8

Dozvola za gajenje konoplje iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika čuva se godinu dana od dana njenog izdavanja, kao i:

1) original računa o kupljenom semenu;
2) deklaracija o kvalitetu semena sa vidljivim podacima o dorađivaču, odnosno uvozniku, količinama i sorti kupljenog semena konoplje;
3) originalna ambalaža u kojoj je seme konoplje bilo upakovano;
4) etiketa sa pakovanja semena konoplje.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.